Statut

STATUT FUNDACJI ZDROWE KIESZONKOWE
§ 1
 1. Andrzej Nartowicz, zwany dalej ,,Fundatorem”, oświadcza, że ustanawia fundację pod nazwą ,,ZDROWE KIESZONKOWE”, zwaną dalej ,,Fundacją”.
 2. Fundacja będzie działać na podstawie przepisów prawa polskiego, tj. w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz na podstawie niniejszego Statutu.
§ 2
 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Białystok.
 2. Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz poza jej granicami na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.
 5. Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy do spraw gospodarki.
§ 3
Celami Fundacji są: 
 1. pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 2. działalność charytatywna;
 3. działalności na rzecz mniejszości narodowych;
 4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 5. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 6. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 7. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 8. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 9. nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
 10. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
 11. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 12. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 13. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 14. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 15. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
 16. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 17. działalność wydawnicza;
 18. wspieranie regionów cennych przyrodniczo.
§ 4
 1. Fundacja realizuje cele statutowe samodzielnie, w sposób przez siebie wybrany, z zastrzeżeniem poniższych.
 2. Fundacja może współdziałać z innymi podmiotami w celu osiągania celów statutowych.
 3. Fundacja może uczestniczyć, jako członek, w organizacjach zrzeszających fundacje o celach zbieżnych z celami Fundacji.
 4. Fundacja może podejmować wszelkie inne, dopuszczalne przez prawo działania, zmierzające do realizacji celów statutowych.
§ 5
 1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe wniesione przez Fundatora jako fundusz założycielski Fundacji (ust. 2) oraz środki nabyte przez Fundację podczas jej działalności (ust. 3).
 2. Fundator wnosi na fundusz założycielski Fundacji kwotę 1 000,- (słownie: jeden tysiąc) złotych.
 3. Fundacja pozyskuje środki na realizację celów Fundacji z – w szczególności – następujących źródeł:
 1. darowizn, spadków, zapisów i dotacji otrzymywanych zarówno od podmiotów polskich jak też zagranicznych,
 2. subwencji osób prawnych,
 3. nawiązek orzekanych przez sądy,
 4. dochodów z majątku i praw majątkowych przekazanych Fundacji nieodpłatnie, bądź odpłatnie,
 5. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
 6. wpływów ze zbiórek, imprez publicznych i działalności promocyjnej organizowanych przez Fundację,
 7. oprocentowania rachunków bankowych i lokat,
 8. dochodów z akcji, obligacji i innych papierów wartościowych,
 9. działalności gospodarczej,
 10. innych źródeł.
    4. Pozyskane środki Fundacja przeznacza na wybrane przez siebie cele, spośród celów Fundacji wskazanych w paragrafie 3 Statutu. Fundacja może odmówić przyjęcia środków przekazywanych jej pod warunkiem.
§ 6
 1. Organem Fundacji jest Zarząd.
 2. Fundator może powoływać inne organy w drodze zmiany Statutu. Fundatorowi służą prawa i obowiązki określone w Statucie.
§ 7
 1. Zarząd Fundacji składa się z jednego lub większej liczby członków Zarządu powoływanych przez Fundatora na pięcioletnią kadencję.
 2. Do Zarządu może być powołany Fundator lub inne osoby.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia przez Fundatora posiedzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
 4. Każdy członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Fundatora.
 5. Fundator może powołać spośród członków Zarządu Prezesa Zarządu.
 6. Na Prezesa pierwszego Zarządu powołuje się pana Andrzeja Nartowicza.
 7. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu może określić Regulamin Zarządu, uchwalony przez Fundatora.
 8. Fundator może powoływać prokurentów i pełnomocnika do zawierania umów oraz do występowania w sporach pomiędzy Fundacją a członkami Zarządu.
§ 8
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie czynności, niezastrzeżone do kompetencji Fundatora.
 3. Oświadczenia woli lub wiedzy w imieniu i ze skutkiem dla Fundacji może składać każdy członek Zarządu samodzielnie, z zastrzeżeniem par. 9 ust. 2.
 4. Każdy członek Zarządu może samodzielnie przyjmować oświadczenia wiedzy lub woli składane Fundacji.
§ 9
 1. Fundator odbywa Posiedzenie Fundatora (zwane dalej: ,,Posiedzeniem”) co najmniej jeden raz w roku.
 2. Posiedzenie może odbyć się z inicjatywy samego Fundatora lub dwóch członków Zarządu (za wyjątkiem przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy).
 3. Fundator podejmuje decyzje w formie uchwał.
§ 10
Do zadań Fundatora należą:
 1. nadzór nad działalnością Zarządu i Fundacji,
 2. określane Zarządowi kierunków działania Fundacji,
 3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 4. powoływanie Prezesa Zarządu spośród członków Zarządu,
 5. podejmowanie decyzji o formie zatrudnienia członków Zarządu i ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
 6. powoływanie pełnomocnika Fundacji do zawierania umów oraz do występowania w sporach pomiędzy Fundacją a członkami Zarządu,
 7. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań, w tym sprawozdania finansowego,
 8. zmiany Statutu,
 9. uchwalanie Regulaminu Zarządu,
 10. decydowanie o likwidacji Fundacji i ustanowieniu likwidatorów.
§ 11
 1. Obsługę Fundacji zapewnia Biuro Fundacji (zwane dalej: ,,Biurem”).
 2. Zarząd określa zasady biurowości Biura, jego strukturę organizacyjną, oraz występuje jako pracodawca w stosunku do pracowników Biura.
§ 12
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
 1. poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
 2. produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,
 3. produkcja urządzeń elektrycznych,
 4. produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 5. handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych
 6. handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
 7. handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
 8. transport lądowy oraz transport rurociągowy,
 9. magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,
 10. działalność wydawnicza,
 11. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 12. nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych,
 13. działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
 14. działalność usługowa w zakresie informacji,
 15. finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
 16. działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
 17. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
 18. działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem,
 19. badania naukowe i prace rozwojowe,
 20. reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
 21. wynajem i dzierżawa,
 22. edukacja,
 23. działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,
 24. naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,
 25. pozostała indywidualna działalność usługowa,
 26. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
gdzie działalność w zakresie pozostałej finansowej działalności usługowej, gdzie indziej niesklasyfikowanej, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, jest przedmiotem przeważającej działalności Fundacji.
§ 13
 1. Rokiem podatkowym i bilansowym Fundacji jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Pierwszy rok podatkowy i bilansowy Fundacji kończy się z dniem 31 grudnia 2016 r.
§ 14
 1. Fundator podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w szczególności w przypadku osiągnięcia celów Fundacji lub w przypadku braku środków na ich realizację.
 2. O ile Fundator nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji prowadzi Zarząd.
§ 15
 1. Likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące Fundacji, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek Fundacji.
 2. W granicach swoich kompetencji, określonych w ust. 1, likwidatorzy mają prawo prowadzenia spraw oraz reprezentowania Fundacji na zasadach określonych przez Fundatora w uchwale o likwidacji Fundacji.
 3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostanie majątek, może on zostać przekazany na rzecz innych fundacji o celach zbliżonych do celów Fundacji, działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i wskazanych przez Fundatora.
 4. Po rozdysponowaniu całego majątku Fundacji likwidatorzy złożą do sądu rejestrowego wniosek o wykreślenie Fundacji z właściwego rejestru.
§ 16
Fundacja uzyska osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

WSPÓLNIE ZMIEŃMY LOS DZIECI. WSPOMÓŻ FUNDACJĘ