Regulamin udzielania pomocy

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY PODOPIECZNYM 

FUNDACJI ZDROWE KIESZONKOWE 

I. Podstawy działania Fundacji 

 1. Fundacja Zdrowe Kieszonkowe, zwana w dalszej części Regulaminu „Fundacją” działa na podstawie Statutu, wpis do rejestru Fundacji pod nr KRS 0000573343.
 2. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa podstawy pomocy udzielanej przez Fundację, w tym rodzaj świadczonej pomocy, zasady udzielania i kwalifikacji podopiecznych,       a także sposoby wydatkowania środków finansowych przekazywanych podopiecznym Fundacji.

II. Rodzaj świadczonej pomocy

 1. Przedmiotem pomocy jest wsparcie finansowe podopiecznych w następujących obszarach:
  a) zakup pakietów startowych, w skład, których wchodzą: karta do płatności zbliżeniowych doładowana kwotą 5 zł, brelok do płatności zbliżeniowych, holder i smycz na kartę, oraz broszura informacyjna

b) zasilenie określoną kwotą kont podopiecznych, dzięki czemu mogą oni dokonywać płatności kartą lub brelokiem z pakietu startowego, działających w ramach projektu Zdrowe Kieszonkowe.

 1. Pomoc trafia do uczniów w formie bezgotówkowej, które przeznaczona może być jedynie na zakup produktów w automatach vendingowych projektu Zdrowe Kieszonkowe.
 2. Fundacja zarządza kontami podopiecznych w oparciu o umowę zawartą z Operatorem projektu Zdrowe Kieszonkowe – P2V Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
 3. Fundacja, na podstawie zgody wyrażonej przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka w formie oświadczenie, będącego załącznikiem do niniejszego regulaminu, zakłada dziecku konto                w projekcie Zdrowe Kieszonkowe     i nim zarządza. Zarządzanie polega m.in. na ustalaniu limitów wydatków, zasilaniu konta, blokowania wybranych produktów do zakupu oraz dokonuje innych czynności niezbędnych do prawidłowego korzystania z projektu „Zdrowe Kieszonkowe”, którego Regulamin dostępny jest na www.zdrowekieszonkowe.pl.
 4. Podopieczny Fundacji otrzymujący pomoc, ma obowiązek korzystać z przekazanych mu środków i akcesoriów umożliwiających korzystanie z automatów objętych projektem Zdrowe Kieszonkowe zgodnie z Regulaminem projektu Zdrowe Kieszonkowe.

III. Zasady udzielania pomocy 

 1. Pomocą objęte są dzieci, zakwalifikowane do uzyskania wsparcia przez Zarząd Fundacji.
 2. Zakwalifikowanie dzieci do wsparcia oraz uruchomienie procedury wsparcia (zebranie oświadczeń od rodziców, założenie i zasilenie kont w projekcie Zdrowe Kieszonkowe kont dzieciom, inne) odbywa się w oparciu o Decyzję Zarządu Fundacji Zdrowe Kieszonkowe.
 3. Pomocą objęte są szczególnie dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, pozostające               w trudnych warunkach materialnych.
 4. Pomocą objęte są dzieci uczące się w szkołach, w których funkcjonuje projekt Zdrowe Kieszonkowe, w oparciu     o stosowną umowę zawartą pomiędzy szkołą a Operatorem projektu.
 5. Kwalifikacja dziecka do wsparcia przez Fundację odbywa się przy współudziale pracowników szkoły,                    w szczególności dyrekcji, a także w razie potrzeby, odpowiednich instytucji odpowiedzialnych za pomoc społeczną.
 6. Przekazane Fundacji informacje i wskazania przez ww. podmioty, co do kwalifikacji dziecka, nie wiążą Fundacji, lecz stanowią jedynie wskazania, do których Fundacja nie ma obowiązku się stosować. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia pomocy nawet w sytuacji, gdy        z dokumentacji i analiz wynika, że dziecko spełnia wszelkie warunki określone Statutem                      i niniejszym Regulaminem.
 7. W szczególnych przypadkach nieopisanych w niniejszym Regulaminie, Fundacja zastrzega sobie prawo do udzielenia pomocy na zmienionych zasadach.
 8. Fundacja może wesprzeć jedynie te dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni wyrazili w drodze pisemnego oświadczenia zgodę na:
  1. udzielenie dziecku pomocy przez Fundację,
  2. na udział dziecka w projekcie Zdrowe Kieszonkowe zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej www.zdrowekieszonkowe.pl, w tym na zarządzanie kontem dziecka, dokonywanie zasileń, ustalania limitów wydatków oraz dokonywanie innych czynności przewidzianych Regulaminem Zdrowe Kieszonkowe,
  3. wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych dziecka przez Fundację Zdrowe Kieszonkowe oraz P2V Polska Sp z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu realizacji usług. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 9. Rodzic obowiązany jest wskazać w Oświadczeniu produkty/składniki pokarmowe, na które dziecko jest uczulenie i nie może ich spożywać ze wskazań medycznych. Fundacja zablokuje dziecku dostęp w urządzeniach vendingowych do produktów, na które dziecko jest uczulone. W przypadku nie wskazania w Oświadczeniu przez rodzica/opiekuna prawnego składników, na które dziecko jest uczulone, Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie negatywne następstwa spożycia produktów, zakupionych w urządzeniach Zdrowe Kieszonkowe.
 10. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka obowiązani są do informowania Fundacji o wszelkich zmianach dotyczących zdrowia dziecka w zakresie alergii pokarmowych – z Fundacją można się kontaktować telefonicznie lub e-mailowo: 85 733 22 36, fundacja@fundacja-zdrowekieszonkowe.pl
 11. W przypadku stwierdzenia wykorzystywania środków przekazanych przez Fundację dziecku niezgodnie z przeznaczeniem, Fundacja skorzysta ze środków prawnych w celu ich odzyskania.
 12. Fundacja udziela podopiecznym wsparcia w wysokości i na czas określony przez Fundację, które zależne są od możliwości finansowych Fundacji.

IV. Dane osobowe

 1. Dane beneficjentów pomocy udzielanej przez Fundację będą przetwarzane zgodnie                              z postanowieniami ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych beneficjentów pomocy jest Fundacja, która może zlecić wykonywanie określonych czynności z nimi związanych spółce P2V Polska Sp. z o.o. z siedzibą        w Białymstoku, ul. Żurawia 71, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000550773, NIP 9662096819, Regon: 361122019, jako twórcy i zarządzającemu programem Zdrowe Kieszonkowe.
 3. Dane osobowe będą zbierane wyłącznie w celu realizacji celów Regulaminu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z pomocy Fundacji.
 4. Dane osobowe, o których mowa w pkt. III 9 i 10 są zbierane i przetwarzane za wyraźną zgodą opiekuna prawnego dziecka, wyrażoną na piśmie, ponieważ są one niezbędne do ochrony żywotnych interesów osób, których dotyczą.
 5. Opiekun prawny wyrażając zgodę na udzielanie pomocy przez Fundację akceptuje Regulamin            i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Fundację i P2V Polska Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celu realizacji usług         z Regulaminu.
 6. Przekazane dane osobowe są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie ujawnienie będzie konieczne z uwagi na powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Dostęp do danych osobowych zgromadzonych w zbiorze posiada danych jedynie Fundacja oraz podmioty, którym Organizator powierzył przetwarzanie danych osobowych w swoim imieniu zgodnie z przepisami prawa.
 8. Uczestnik, którego dane przetwarzane są w zbiorze danych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

V. Postanowienia końcowe

 1. Rodzic/opiekun prawny dziecka, w celu otrzymania pomocy przekazywanej przez Fundację, oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i oświadcza, że będzie wykonywał obowiązki wynikające              z niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmian może dokonać jedynie Zarząd Fundacji.

 

 

 

 

…………………………………………..

(miejscowość, data)

………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko  rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

…………………………………………………………………………………

(adres rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

…………………………………………………………………………………

(telefon i e-mail rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

Oświadczenie 

rodzica/opiekuna prawnego* dziecka

Wyrażam zgodę na wsparcie dziecka, którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym*

imię i nazwisko dziecka       ……………………………………………………………

data urodzenia …………………………

nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza dziecko ………………………………………………

przez Fundację Zdrowe Kieszonkowe poprzez:

1/ ufundowanie dziecku pakietu startowego Zdrowe Kieszonkowe. 2/ założenie dziecku konta w projekcie Zdrowe Kieszonkowe. 3/ dokonywania zasileń konta dziecka. 4/ zarządzanie kontem dziecka (m.in. ustawianie limitów wydatków, inne – zgodne z Regulaminem Zdrowe Kieszonkowe dostępnym na www.zdrowekieszonkowe.pl),

w celu umożliwienia dziecku zakupów zdrowych przekąsek i napojów w automatach vendingowych Zdrowe Kieszonkowe usytuowanych w szkołach, objętych projektem Zdrowe Kieszonkowe.

Wskazuję równocześnie, że moje dziecko jest uczulone/nie jest uczulone* na składniki pokarmowe/pokarmy

pastedGraphic.png(prosimy wymienić dokładnie wszystkie składniki pokarmowe, które są niedozwolone dziecku, zgodnie ze wskazaniami lekarskimi).

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych moich oraz dziecka przez Fundację Zdrowe Kieszonkowe oraz Operatora projektu Zdrowe Kieszonkowe P2V Polska Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu realizacji usług, na warunkach Regulaminu udzielania pomocy. Rodzic obowiązany jest wskazać w Oświadczeniu produkty/składniki pokarmowe, na które dziecko jest uczulenie i nie może ich spożywać ze wskazań medycznych. Fundacja zablokuje dziecku dostęp w urządzeniach vendingowych do produktów, na które dziecko jest uczulone. W przypadku nie wskazania  w Oświadczeniu przez rodzica/opiekuna prawnego składników, na które dziecko jest uczulone, Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie negatywne następstwa spożycia produktów, zakupionych w urządzeniach Zdrowe Kieszonkowe. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka obowiązani są do informowania Fundacji o wszelkich zmianach dotyczących zdrowia dziecka w zakresie alergii pokarmowych – z Fundacją można się kontaktować telefonicznie lub e-mailowo: 85 733 22 36, fundacja@fundacja-zdrowekieszonkowe.pl. Dane osobowe dotyczące produktów lub składników pokarmowych niewskazanych dla dziecka są zbierane i przetwarzane za wyraźną zgodą opiekuna prawnego dziecka, wyrażoną na piśmie, ponieważ są one niezbędne do ochrony żywotnych interesów osób, których dotyczą.

Oświadczenie wydane jest na czas nieokreślony. Czas udzielenia dziecku wsparcia określa Fundacja i zależny jest od możliwości finansowych Fundacji Zdrowe Kieszonkowe.

W przypadku zmiany jakichkolwiek danych przekazanych przeze mnie w powyższym Oświadczeniu (gł. dotyczy uczulenia dziecka na składniki pokarmowe, zmiany szkoły, inne) zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Fundacji Zdrowe Kieszonkowe, składając nowe oświadczenie uwzględniające zmiany. Kontakt z Fundacją: 85 733 22  36 lub fundacja@fundacja-zdrowekieszonkowe.pl.

Oświadczam, iż akceptuję Regulamin udzielania pomocy podopiecznym Fundacji Zdrowe Kieszonkowe, dostępny na www.fundacja-zdrowekieszonkowe.pl lub w siedzibie Fundacji, ul. Pogodna 63/1, Białystok.

……………………………………………………………………………                                                                                               (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

* Niepotrzebne skreślić.

WSPÓLNIE ZMIEŃMY LOS DZIECI. WSPOMÓŻ FUNDACJĘ